Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 928
Article : 92
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-53-6
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

Federe ve Muhtar Türk CumhuriyetleriA. Tataristan CumhuriyetiB. Başkurdistan CumhuriyetiC. Çuvaşistan CumhuriyetiD. Saha CumhuriyetiE. Altay CumhuriyetiF. Tuva CumhuriyetiG. Hakas CumhuriyetiH. KırımI. GagavuzeliJ. Doğu TürkistanTürk TopluluklarıA. BalkanlarA.1. Bulgaristan TürkleriA.2. Makedonya ve Kosova TürkleriA.3. Batı Trakya TürkleriB. KafkaslarC. Orta DoğuC.1. Suriye TürkleriC.2. Irak TürkleriC.3. İran TürkleriD. Türkistan'daki Türk TopluluklarıE. Sibirya'daki Türk TopluluklarıF. Aşağı İdil ve Kırım Bölgesinde Türk TopluluklarıTürk YerleşimleriA. Avrupa'daki Türk YerleşimleriB. Amerika'daki Türk YerleşimleriC. Avustralya'daki Türk Yerleşimleri Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Yüzikinci Bölüm
Federe ve Muhtar Türk Cumhuriyetleri
Federe ve Muhtar Türk Cumhuriyetleri / Prof. Dr. Nadir Devlet [p.15-47]
A. Tataristan Cumhuriyeti
Tataristan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Nadir Devlet [p.48-57]
Mişer Tatarları / Dr. Ercan Alkaya [p.58-63]
B. Başkurdistan Cumhuriyeti
Sovyetler Birliği'nden Sonra Başkurdistan ve Rusya / Prof. Dr. Ildus G. Ilishev [p.64-72]
Başkurdistan: Tarihi, Nüfusu, Etnopolitik Durumu ve Millî Gelişmeler / Dr. Bekir Demir [p.73-80]
Başkurt Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Suzan Tokatlı [p.81-87]
Başkurdistan / Yrd. Doç. Dr. Ali Yiğit [p.88-93]
Başkurdistan'da Anadili Bilincinin Uyanması ve Ulusal Kimliğin Canlandırılması / Doç. Dr. Kutlay Yağmur [p.94-102]
Başkurt Türkçesi ve Yazı Dilinin Gelişimi / Yrd. Doç. Dr. Göksel Öztürk [p.103-109]
C. Çuvaşistan Cumhuriyeti
Çuvaşlar ve Çuvaşça / Doç. Dr. Emine Yılmaz [p.110-118]
D. Saha Cumhuriyeti
Saha Cumhuriyeti / Anar Somuncuoğlu [p.119-132]
Sahalar (Yakutlar) ve Saha Türkçesi / Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu [p.133-140]
E. Altay Cumhuriyeti
Altay Cumhuriyeti / Anar Somuncuoğlu [p.141-148]
Altay Türkleri Edebiyatı Tarihi / İbrahim Dilek [p.149-159]
F. Tuva Cumhuriyeti
Tuva (Tıva) Cumhuriyeti / Anar Somuncuoğlu [p.160-172]
Tuva'nın XX. Asır Siyasî Tarihi / Yrd. Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu [p.173-179]
Tuva Şamanizmi / Dr. Eva Jane Neumann Fridman [p.180-188]
Tuva (Tıva) Türkleri ve Türkçesi / Hayat Aras [p.189-194]
G. Hakas Cumhuriyeti
Hakasya Cumhuriyeti / Anar Somuncuoğlu [p.195-199]
Hakaslar / Dr. David G. Andersons [p.200-204]
H. Kırım
Kırım Türklerinin Sürgünü / Dr. Kemal Özcan [p.205-221]
Kırım Tatarları ve Anavatana Avdetleri / Suat Kınıklıoğlu [p.222-227]
I. Gagavuzeli
Gagauzların Tarihi / Prof. Dr. Mustafa Argunşah [p.228-244]
Gagauzlar / Prof. Dr. Dionis Tanasoğlu [p.245-249]
Gagavuz Türkçesi / Doç. Dr. Nevzat Özkan [p.250-261]
Gagauz Edebiyatı / Doç. Dr. Hülya Argunşah [p.262-275]
J. Doğu Türkistan
Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti / Dr. Erkin Emet [p.276-281]
XX. Yüzyıl Doğu Türkistanı'nda Sûfî Silsileleri ve Evliya Sevgisi / Prof. Dr. Thierry Zarcone [p.282-289]
Yeni Uygur Türkçesi ve Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Levent Doğan - Oğuzhan Durmuş [p.290-302]
Uygur Türkleri Edebiyatı / Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı [p.303-315]
Uygurların Müziği / Dr. Rachel Harris - Yasin Mukphul [p.316-322]
Batı Yugur (Sarı Uygur) Türkleri ve Kültürleri / Prof. Dr. Yaxiong Du [p.323-328]
Yüzüçüncü Bölüm
Türk Toplulukları
XX. Yüzyılda Türk Toplulukları / Doç. Dr. Ömer Turan [p.331-360]
A. Balkanlar
A.1. Bulgaristan Türkleri
Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı / Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu [p.361-370]
Bulgaristan Türklerinin Göçmenlik Serüveni / Prof. Dr. Cengiz Hakov [p.371-376]
Bulgaristan'da Türkler (1945-1983) / Prof. Dr. Ali Eminov [p.377-384]
Bulgaristan Türklerinin Siyasî ve Kültürel Tarihine Dair Genel Bir Çerçeve / Vedat Sabri Ahmed [p.385-393]
Bulgaristan'daki Değişim Sürecinde Türk Azınlığın Ekonomik Durumu / Yrd. Doç. Dr. Didar Erdinç [p.394-400]
Bulgar Post-Totaliter Liberalizmin Türk Bayraktarları: Haklar ve Özgürlükler Hareketi / Dr. Vladimir Chukov [p.401-406]
Osmanlı Sonrası Bulgaristan Topluluğunun Dinî Hayatı / Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet Günay [p.407-416]
Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış / Doç. Dr. Hayriye S. Yenisoy [p.417-423]
Bulgaristan'da Türk Halk Kültürü / Prof. Dr. İbrahim Tatarlı [p.424-431]
Bulgaristan Türkleri ve Türk İnkılâbı / Yrd. Doç. Dr. Suat Akgül [p.432-443]
A.2. Makedonya ve Kosova Türkleri
Makedonya Türkleri / Necati Çayırlı [p.444-454]
Makedonya ve Civar Bölgelerde Balkan Türkçesi / Prof. Dr. Victor A. Friedman [p.455-463]
Makedonya ve Kosova Türkleri Edebiyatı / Prof. Dr. Mustafa İsen [p.464-469]
A.3. Batı Trakya Türkleri
Batı Trakya Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Zerrin Balkaç [p.470-488]
B. Kafkaslar
Kafkasya ve Çevresindeki Türk Toplulukları / Dr. Ufuk Tavkul [p.489-519]
Ahıska ve Ahıska Türkleri / Yunus Zeyrek [p.520-531]
Ahıska Savunmasının Tarihteki Yeri ve Halk Destanlarına Yansıması / Prof. Dr. Ensar Aslan [p.532-538]
Kuzey Kafkasya Türkmenleri / Prof. Dr. Ali Duymaz [p.539-548]
Dağıstan'da Millî Hareketler ve Türkler / Kemal Özden [p.549-555]
Nogay Türkleri / Nesrin Güllüdağ [p.556-564]
Karaçay-Malkar Dili ve Edebiyatı / Dr. Ufuk Tavkul [p.565-577]
Karaçay-Malkar Nart Destanları / Dr. Ufuk Tavkul [p.578-587]
Kafkas Dillerinde Türkçe Kelimeler / Dr. Ufuk Tavkul [p.588-593]
C. Orta Doğu
C.1. Suriye Türkleri
Suriye Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman Umar [p.594-602]
C.2. Irak Türkleri
Irak Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Sinan Marufoğlu [p.603-610]
Irak Türklerinin Demografik Yapısı / Güçlü Demirci [p.611-616]
Irak Türklerinin Sosyal Hayatı / Dr. Rabia Kocaman Aydın [p.617-624]
Irak Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu [p.625-632]
C.3. İran Türkleri
İran'da Azeri Türkleri / Dr. Brenda Shaffer [p.633-639]
Güney Azerbaycan Millî Hareketi / Prof. Dr. Cemil Hesenli [p.640-651]
İran Avşarları / Dr. Enver Uzun [p.652-657]
Kaşkay Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Muhittin Çelik [p.658-674]
Sungur Türkleri / Prof. Dr. Cevat Heyet [p.675-678]
Bayadistan (İran)'daki Türk Kavimleri / Christiane Bulut [p.679-694]
D. Türkistan'daki Türk Toplulukları
Tacikistan ve Tacikistan Türklerine Genel Bir Bakış / S. Kâmil Yüceoral [p.695-701]
Afganistan'da Türklük ve Hazarlar / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ [p.702-711]
Afganistan Türklerinin Son Durumu / S. Kâmil Yüceoral [p.712-716]
Türkler ve Afgan Savaşı (1979-2001) / Conrad Schetter [p.717-722]
Batı Moğolistan'ın Göçebe Kazakları / Dr. Jeannine Davis Kimball [p.723-733]
E. Sibirya'daki Türk Toplulukları
Sibirya Türk Toplulukları Tarihi / Leysen Şahin [p.734-742]
XX. Yüzyılın Sonlarında Batı Sibirya'da Şehirli Kazakların Kültürü / Şolpan K. Ahmetova [p.743-751]
Şorlar / Doç. Dr. Galina M. Patruşeva [p.752-759]
Şor Türkleri ve Sözlü Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aça [p.760-771]
F. Aşağı İdil ve Kırım Bölgesinde Türk Toplulukları
Aşağı İdil Bölgesi Türkleri / Doç. Dr. Segei V. Golunov [p.772-780]
Karaim Türkleri / Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan - İlgi Kıvrakdal [p.781-789]
Kırımçaklar / Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan [p.790-795]
Yüzdördüncü Bölüm
Türk Yerleşimleri
Dünyada Türk Yerleşimleri / Dr. Mehmet Tütüncü [p.799-809]
A. Avrupa'daki Türk Yerleşimleri
Batı Avrupa'daki Türk Göçmen Gruplarının Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Özellikleri / Doç. Dr. Kutlay Yağmur [p.810-817]
Diyasporik Türk Gençliği, Kültürel Kimliğin Yeniden Üretimi ve Hibrid Kimlik İnşası / Dr. Talip Küçükcan [p.818-829]
Almanya'daki Türkler ve Eğitim Problemleri / Prof. Dr. Nevzat Y. Aşıkoğlu [p.830-838]
İsviçre'deki Türkler / Prof. Dr. Fahri Kayadibi [p.839-844]
Fransa'da Yaşayan Türkler / Doç. Dr. Ali Erbaş [p.845-855]
Belçika'da Türkler / Doç. Dr. Mehmet Zeki Aydın - Doç. Dr. Altay A. Manço [p.856-868]
Finlandiya'da Yaşayan Kazan Türkleri / Naile Binark [p.869-872]
Moskova'da Yaşayan Türklerin Sosyo-Demografik Yapısı / Dr. Seyit Sertçelik [p.873-880]
B. Amerika'daki Türk Yerleşimleri
Amerika'daki Türklerin Tarihi / Sevgi Ertan [p.881-889]
Osmanlı Türklerinin Amerika'ya Göçü / Yrd. Doç. Dr. Birol Akgün [p.890-896]
Amerika Yerlileri ve Türk Dünyasının Kültür Varlığı Arasındaki Paralellikler / Doç. Dr. Ahmet Ali Arslan [p.897-912]
C. Avustralya'daki Türk Yerleşimleri
Avustralya'daki Türk Göçmen Grubunun Sosyal ve Dilsel Özellikleri / Doç. Dr. Kutlay Yağmur [p.913-925]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye