Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 1008
Article : 94
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-52-8
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

B. Ekonomik DeğerlendirmelerC. Sosyal DeğerlendirmelerD. Dil ve KültürAzerbaycan CumhuriyetiA. Azerbaycan Bağımsızlık MücadelesiB. Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı KatliamlarıC. Sosyal ve Ekonomik YapıD. Dil, Edebiyat ve BasınE. NahçıvanKazakistan CumhuriyetiA. Siyasî Düşüncenin GelişimiB. Ekonomik GelişmelerC. Dil ve EdebiyatD. Kültür ve Düşünce HayatıKırgızistan CumhuriyetiA. Siyasî Gelişmeler ve Dış PolitikaB. Sosyal ve Kültürel HayatC. Ekonomik GelişmelerD. Dil ve EdebiyatÖzbekistan CumhuriyetiA. Siyasî GelişmelerB. Etnik ve Demografik YapıC. Ekonomik GelişmelerD. EdebiyatTürkmenistan CumhuriyetiA. Siyasî Gelişmeler ve Dış PolitikaB. Ekonomik GelişmelerC. Sosyal ve Kültürel HayatD. Dil ve EdebiyatKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kktc) Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

B. Ekonomik Değerlendirmeler
Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonunun Geleceği / Dr. Talaybek Koyçumanov - Dr. Temirbek Bobuşev [p.15-23]
Avrasya'da Piyasa Ekonomisine Geçişin On Yıllık Bilançosu / Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan [p.24-30]
C. Sosyal Değerlendirmeler
Türkiye'nin Türk Dünyasındaki Eğitim-Öğretim Faaliyetleri / Prof. Dr. Turan Yazgan [p.31-40]
Sovyet Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerinde Modernleşme, Siyaset ve İslam / Prof. Dr. Shirin Akiner [p.41-46]
XX. Yüzyılda Tataristan ve Orta Asya'da Tasavvufî Hareketler / Prof. Dr. Thierry Zarcone [p.47-54]
Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar'da Sûfî Tarikatlar / Prof. Dr. Osman Türer [p.55-61]
D. Dil ve Kültür
Türk Dünyasının Güncel Konusu: Ortak Türkçe / Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Yaman [p.62-68]
Dil Planlaması Bağlamında Türk Yazı Dillerinin Görünümü / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ [p.69-87]
Semantik ve Pragmatik Benzerlikleri ve Özellikleri İle Türkçe Deyimler / Doç. Dr. Raushan A. Avakova [p.88-95]
Türk Dünyasında Atasözlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme / Hasan Ülker [p.96-104]
Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları / İrfan Gürdal [p.105-111]
Doksanaltıncı Bölüm
Azerbaycan Cumhuriyeti
XXI. Yüzyılda Dünya Siyasetinde Azerbaycan ve Petrol / Haydar Aliyev [p.115-120]
Azerbaycan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Musa Gasımov [p.121-147]
A. Azerbaycan Bağımsızlık Mücadelesi
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920) / Dr. Mehman A. Damirli [p.148-156]
Azerbaycan Türklerinin İstiklâl Mücadelesi Önderi Ebulfez Elçibey / Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu [p.157-161]
Azerbaycan'ın Bağımsızlık Sürecinde Azerbaycan Halk Cephesi'nin Yeri / Hakan Coşkunaslan [p.162-166]
B. Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Katliamları
Batı Azerbaycan: Etno-Politik Değişiklikler ve Ermenistan'ın Kurulması (1801-1921) / Dr. Rafik Firuzoğlu Safarov [p.167-174]
İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler Üzerine / Dr. Hacar Y. Verdiyeva [p.175-180]
Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Terör ve Katliamları (XX. Yüzyıl Başları) / Doç. Dr. Sani Tofigoğlu Hacıyev [p.181-194]
Türk Dünyasının Kanayan Yarası: Karabağ / Araz Aslanlı [p.194-208]
C. Sosyal ve Ekonomik Yapı
Azerbaycan: Geçiş Döneminin İlk On Yılında Sosyo-Ekonomik ve Siyasel Gelişmeler / Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır [p.209-216]
Azerbaycan'ın Etnik ve Demografik Yapısı / Elnur Ağaoğlu [p.217-226]
D. Dil, Edebiyat ve Basın
Azerbaycan Türkçesi / Yrd. Doç. Dr. Gülşen Seyhan Alışık [p.227-243]
Azerbaycan'ın Devlet Dili Siyaseti / Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu [p.244-251]
Azerbaycan Divan Edebiyatı / Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu [p.252-261]
Modern Azerbaycan Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Salih Okumuş [p.262-274]
Azerbaycan'da "Meyhana" / Dr. Süleyman Şenel [p.275-286]
XX. Yüzyıl Azerbaycan Demokratik Basını / Doç. Dr. Mehmet İsmayıl [p.287-296]
Azerbaycan'da Eğitim ve Basın / Yrd. Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür [p.297-307]
E. Nahçıvan
Nahçıvan / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Atnur [p.308-313]
Doksanyedinci Bölüm
Kazakistan Cumhuriyeti
Öktemşildik Me, Elde Demokrasya Mı? / Nursultan Nazarbayev [p.317-321]
Kazakistan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Manas K. Kozıbaev - Sattar F. Majitov [p.322-338]
Bağımsızlığının 10. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti / Yrd. Doç. Dr. Orhan Söylemez [p.339-363]
A. Siyasî Düşüncenin Gelişimi
Kazakistan'da Milliyetçilik / Yrd. Doç. Dr. Meryem Kırımlı [p.364-368]
Kazak Siyasî Düşüncesinin Gelişimi ve Kazak Gazetesi (1913-1918) / İbrahim Kalkan [p.369-387]
B. Ekonomik Gelişmeler
Bağımsızlığından Bugüne Kazakistan'daki Ekonomik Gelişmeler / Prof. Dr. Emin Çarıkçı [p.388-397]
Çarlık İdaresindeki Kazakistan'da Ticarî Hayat / Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Yalın [p.398-407]
C. Dil ve Edebiyat
Kazak Dili ve 1990'lardaki Yeni Dil Politikası / Prof. Dr. Eleonora Süleimenova - Doç. Dr. Dana K. Akanova [p.408-414]
Kazakistan Cumhuriyeti'nin Dil Siyasetine Sosyo-Lengüistik Bir Yaklaşım / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ [p.415-423]
Muhtar Avezov ve Abay Yolu / Ekrem Ayan [p.424-428]
D. Kültür ve Düşünce Hayatı
Kazak Göçebe Kültürünün Karakteri / Prof. Dr. Aigül Bokayeva [p.429-437]
Bolşevik İhtilalinden Önce Kazak Türklerinde Eğitim, Kültür ve Fikir Hayatı / Dr. A. Kayyum Kesici [p.438-447]
Doksansekizinci Bölüm
Kırgızistan Cumhuriyeti
Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte / Askar Akayev [p.451-453]
Kırgızistan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotekin [p.454-484]
A. Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika
Kırgızistan'ın Diplomatik İlişkileri / Prof. Dr. Asan S. Ormuşev [p.485-491]
Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Dış Politikasına Genel Bakış / Zakir Chotoev [p.492-506]
Bağımsız Kırgızistan: Geçiş Politikaları / Dr. Rafis Abazov [p.507-517]
Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelenmesi / Gregory R. Koldys [p.518-527]
Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Millî Devletin İnşaası ve Millî Kimliğin Doğuşu / Dr. Rafis Abazov [p.528-537]
B. Sosyal ve Kültürel Hayat
Göçebe Kırgızların Oba (Avul) Teşkilâtı / Amantur Japarov [p.538-543]
Kırgız Halkı ve Geleneksel Kültürleri / Prof. Dr. Aydarbek S. Koçkunov [p.544-550]
Kırgız Türklerinin Günlük Hayatında Gelenekler ve Halk İnanışları / Kemal Polat [p.551-559]
Çarlık Döneminde Kırgızistan'da Kültürel Hayat / Dr. Askarbek Bedalbayev [p.560-565]
C. Ekonomik Gelişmeler
Kırgızistan'da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye İle İlişkiler / Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak [p.566-577]
D. Dil ve Edebiyat
Kırgız Türkleri ve Kırgız Türkçesi / Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel [p.578-595]
Kırgız Türkçesi / Doç. Dr. Gülzura Cumakunova [p.596-606]
Kırgız Kültürünün Bazı Özellikleri ve Manas Destanı / Meral Gölgeci Kalfa [p.607-612]
Destandan Romana Kırgız Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Örneği / Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Kolcu [p.613-621]
Doksandokuzuncu Bölüm
Özbekistan Cumhuriyeti
Bölgecilik ve Uruğ Oymakçılık / İslam Kerimov [p.625-627]
Özbekistan Cumhuriyeti / Mehmet Seyfettin Erol [p.628-642]
Özbekistan Cumhuriyeti / Nilüfer Avcı Işık [p.643-647]
A. Siyasî Gelişmeler
Bağımsızlık Sonrası Rusya-Özbekistan İlişkileri / Nâzım Cafersoy [p.648-659]
11 Eylül Saldırılarının Özbekistan Dış Politikası Üzerindeki Etkileri / Nermin Guliyeva [p.660-664]
B. Etnik ve Demografik Yapı
Bağımsız Özbekistan'da Göç ve Demografik Değişimler / Dr. Rafis Abazov [p.665-671]
Sovyet Sonrası Özbekistan'da Kırsal Kesimde Özbek Kimliğinin Yeniden Şekillenişi / Doç. Dr. Russel Zanca [p.672-682]
C. Ekonomik Gelişmeler
Geçiş Döneminde Özbekistan Ekonomisi / Anar Somuncuoğlu [p.683-692]
Özbekistan ve Diğer Orta Asya Ülkelerinde Tarım Reformu / Dr. Peter C. Bloch [p.693-701]
D. Edebiyat
Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine / Dr. Aynur Öz [p.702-708]
Yüzüncü Bölüm
Türkmenistan Cumhuriyeti
Bağımsız ve Sürekli Tarafsız Türkmenistan / Saparmurat Türkmenbaşı [p.711-719]
Türkmenistan / Prof. Dr. Muhammet Aydoğduyev [p.720-737]
Türkmenistan Cumhuriyeti / Mehmet Seyfettin Erol [p.738-756]
A. Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika
Türkmenistan'ın Bağımsızlık Girişimleri ve Rusya / Elnur Soltan [p.757-767]
Türkmenistan Devleti'nin Dış Siyaseti ve Daimî Tarafsızlık Statüsü / Mehmet Seyfettin Erol [p.768-775]
B. Ekonomik Gelişmeler
Saparmurat Türkmenbaşı Önderliğinde Türkmenistan ve Sosyo-Ekonomik Reform Stratejisi / Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan [p.776-785]
Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan Ekonomisi / Saule Baitzhaunova [p.786-794]
Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan'da İktisadî Kalkınma Stratejisi ve Abadancılık / Mehmet Seyfettin Erol [p.795-800]
C. Sosyal ve Kültürel Hayat
Türkmenistan'ın Demografik Yapısı / Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak [p.801-807]
Türkmenistan'da Sosyal Yapı / Yrd. Doç. Dr. Durmuş Tatlılıoğlu [p.808-814]
Türkmenistan'da Eğitim ve Bilgisayar / Prof. Dr. Aman Hanberdiyev [p.815-827]
Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (Vı-XVI. Yüzyıllar) / Prof. Dr. Ovez A. Gündogdiyev [p.828-834]
Türkmen Atı / Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar [p.835-839]
D. Dil ve Edebiyat
Türkmen Dili / Doç. Dr. Mämmetdurdı Sarıhanov [p.840-848]
Yeni Türkmen Edebiyatı / Doç. Dr. Berdi Sarıyev [p.849-859]
Türkmen Edebiyatından Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatına Doğru / Dr. Salim Çonoğlu [p.860-871]
Türkmenistan'da Destan Dünyası / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan [p.872-877]
Türkmen Halk Edebiyatında Destan Geleneği / Yrd. Doç. Dr. Melek Erdem [p.878-884]
Yüzbirinci Bölüm
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kktc)
Kıbrıs Meselesi Halledilmeli / Rauf Denktaş [p.887-888]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Ülker Güzel [p.889-904]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tarihi / Prof. Dr. Clement Dodd [p.905-912]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / İsmail Bozkurt [p.913-921]
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kıbrıs / Dr. Ahmet Gazioğlu [p.922-945]
Rum Mezalimi ve Kktc'ye Doğru / Dr. Ahmet Gazioğlu [p.946-965]
Kıbrıs'ta Osmanlı Kültür Mirasına Genel Bir Bakış / Doç. Dr. Netice Yıldız [p.966-993]
Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Harid Fedai [p.994-1007]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye