Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 942
Article : 72
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-50-1
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

1960-1980 DönemiA. 1960-1980 Arası İç Siyasî GelişmelerB. 1960-1980 Arası Dış Politika1980 Sonrası DönemiA. 1980 Sonrası İç Siyasî GelişmelerB. 1980 Sonrası Dış Politika ve Genel DeğerlendirmeTürkiye Cumhuriyeti Devlet TeşkilâtıCumhuriyet Döneminde Türk ToplumuA. Sağlık ve Eğitim PolitikasıB. Sosyal GüvenlikC. KentleşmeCumhuriyet Döneminde Türk EkonomisiA. Dönemlere Göre Türkiye EkonomisiB. Tarım ve Kırsal Kalkınma PolitikalarıC. Sanayi ve TicaretCumhuriyet Döneminde DüşünceCumhuriyet Döneminde Bilim Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Seksenikinci Bölüm
1960-1980 Dönemi
A. 1960-1980 Arası İç Siyasî Gelişmeler
1960-1980 Dönemi / Prof. Dr. Hikmet Özdemir [p.15-47]
Türkiye'de Ordu ve Siyaset / Doç. Dr. Nurşen Mazıcı [p.48-53]
İngiliz Kaynaklarına Göre Türkiye'deki 27 Mayıs Darbesi / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [p.54-65]
Samet Ağaoğlu'nun Gözüyle 27 Mayıs ve Sonrası / Dr. Muzaffer Çandır [p.66-73]
27 Mayıs Anayasayı İhlâl Davası İddianamesi Üzerine Bazı Tespit ve Düşünceler / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan [p.74-84]
27 Mayıs Sonrası Türkiye'de Partileşme / Yrd. Doç. Dr. Melek Çolak [p.85-89]
B. 1960-1980 Arası Dış Politika
Türk Dış Politikası (1960-1980) / Yrd. Doç. Dr. İdris Bal [p.90-109]
Türkiye, İngiltere ve Nato (1959-1965) / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [p.110-115]
Kıbrıs Bunalımı ve Barış Harekâtı (1963-1974) / Yrd. Doç. Dr. Galip Alçıtepe [p.116-122]
Seksenüçüncü Bölüm
1980 Sonrası Dönemi
A. 1980 Sonrası İç Siyasî Gelişmeler
1980 ve Sonrası / Prof. Dr. Hikmet Özdemir [p.125-161]
B. 1980 Sonrası Dış Politika ve Genel Değerlendirme
Uluslararası Dönüşümler ve Osmanlı'dan Günümüze Türk Diplomasisinin Süreklilik Unsurları / Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu [p.162-176]
Abd ve Ab Bağlamında Türkiye'nin Güvenlik Politikası / Prof. Dr. Ali L. Karaosmanoğlu [p.177-183]
Küreselleşen Dünya'da Ab-Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması / Prof. Dr. İlhan Tekeli - Selim İlkin [p.184-196]
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Türk-Yunan Sorunları / Doç. Dr. Hasan Ünal [p.197-208]
Türkiye-Abd İlişkilerine Genel Bir Bakış (1919-2002) / Dr. Çağrı Erhan [p.209-223]
Türkiye ve Günümüzde Orta Doğu: Ulusal Güvenlik Arayışı / Prof. Dr. Lenore G. Martin [p.224-232]
Türkiye'nin Ortadoğu Politikası: Gelişimi ve Etkenleri / Doç. Dr. Ramazan Gözen [p.233-250]
Türkiye'nin İsrail İle İlişkileri (1948-2001) / Dr. Çağrı Erhan [p.251-259]
Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri / Doç. Dr. Gökhan Çetinsaya [p.260-268]
Türkiye'nin Orta Asya ve Kafkasya Politikası Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler / Doç. Dr. Nasuh Uslu [p.269-281]
Turgut Özal'ın Dış Politikası: Türkiye'ye 21. Yüzyıl Perspektifleri / Cengiz Çandar [p.282-290]
Özal Dönemi Türk Dış Politikasının Temel Anlayışları / Dr. Muhittin Demiray [p.291-300]
Seksendördüncü Bölüm
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilâtı
Türkiye Cumhuriyeti'nin Devlet Yapısı / Prof. Dr. Turgay Ergun [p.303-333]
Cumhuriyet'in İlk Döneminde Mülkî Yapının Gelişimi (1920-1950) / Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi [p.334-346]
Türkiye'de Mahallî İdarelerin Gelişimi / Yrd. Doç. Dr. Veysel K. Bilgiç [p.347-356]
Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Dönemi Umumî Müfettişlikleri (Genel Valilikler, 1927-1947) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Koca [p.357-366]
Türk Hukuk Sisteminde Çağdaşlaşma / Doç. Dr. Temuçin F. Ertan [p.367-376]
Seksenbeşinci Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Türk Toplumu
Cumhuriyet Döneminde Türk Toplumu / Doç. Dr. İlhan Dülger [p.379-418]
A. Sağlık ve Eğitim Politikası
Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Hizmetleri / Yrd. Doç. Dr. Bilal Ak [p.419-435]
Tbmm Tutanaklarına Göre Cumhuriyet'in İlk On Yılında Sağlık Politikamız / Dr. Meliha Özpekcan [p.436-445]
İnönü Döneminin Köye Özel Öğretmen Yetiştirme Projesi: Köy Enstitüleri / Yrd. Doç. Dr. Ali Ata Yiğit [p.446-454]
Cumhuriyet Döneminde Örgün Eğitim Kurumlarındaki Din Eğitimi / Prof. Dr. M. Şevki Aydın [p.455-466]
Atatürk ve Türkiye'deki Misyoner Okulları / Yrd. Doç. Dr. Ayten Sezer [p.467-475]
B. Sosyal Güvenlik
Türk Endüstriyel İlişkiler Sisteminin Tarihsel Gelişim Süreci / Prof. Dr. Toker Dereli [p.476-482]
Türkiye'de 1920-1963 Döneminde Sosyal Güvenlik Alanındaki Gelişmeler / Doç. Dr. Ahmet Makal [p.483-493]
Türk Anayasalarında Sosyal Hakların Gelişimi ve Yorumu / Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan [p.494-504]
C. Kentleşme
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Kent ve Kentleşme / Dr. Mustafa Ökmen [p.505-518]
Köyden Kente Göç ve Gecekondu Olgusu / Doç. Dr. Tahire Erman [p.519-526]
Cumhuriyet Döneminde Depremler / Prof. Dr. William A. Mitchell [p.527-537]
Seksenaltıncı Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Türk Ekonomisi
Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi / Prof. Dr. Mükerrem Hiç [p.541-564]
A. Dönemlere Göre Türkiye Ekonomisi
Cumhuriyet Dönemi İktisadî Kronolojisi (1923-2002) / Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk [p.565-580]
Türkiye Ekonomisi (1923-1960) / Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk [p.581-597]
Osmanlı'dan Devreden Kriz Potansiyeli ve Tek Parti Dönemi Ekonomik Krizleri / Doç. Dr. Metin Toprak [p.598-614]
Türkiye'de Savaş Ekonomisi Uygulamaları ve Toplumsal Yaşama Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş [p.615-622]
Menderes Döneminde Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler / Prof. Dr. Emin Çarıkçı [p.623-630]
Alternatif Sanayileşme, Dış Ticaret Stratejileri ve 24 Ocak Kararları / Prof. Dr. Emin Çarıkçı [p.631-636]
Özal'ın 1980'lerdeki Liberal Ekonomik Politikaları / Dr. Abdurrahman Abulaban [p.637-647]
T.C. Merkez Bankası Tarafından Uygulanan Para Programları ve Uygulama Sonuçları / Prof. Dr. Arslan Eren [p.648-659]
B. Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları
Türkiye'de Hububat Politikaları (1923-1950) / Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Kolaç [p.660-676]
Cumhuriyet Türkiyesi'nde Toprak Reformu ve Uygulamaları / Yrd. Doç. Dr. Zeki Çevik [p.677-686]
Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları (1923-1950) / Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit [p.687-696]
Atatürk'ten Günümüze Doğu Anadolu'yu Kalkındırma Çabaları / Dr. Sait Aşgın [p.697-709]
C. Sanayi ve Ticaret
1923-1938 Döneminde Türkiye'nin Sanayi Politikası / Yrd. Doç. Dr. Yaşar Semiz [p.710-718]
Atatürk Devri Harp Sanayii (1920-1938) / Doç. Dr. Mehmet Evsile [p.719-726]
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Yolunda Gümrük Birliği Süreci / Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk [p.727-736]
Seksenyedinci Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Düşünce
Cumhuriyet Dönemi Düşünce Hayatı / Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay [p.739-785]
Cumhuriyet / Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken [p.786-790]
Cumhuriyet Devrimleri / Prof. Dr. Niyazi Berkes [p.791-797]
Türkiye Cumhuriyeti Rejiminde Batılılaşma Olayları ve Fikirleri / Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya [p.798-811]
İktisadî Gelişme ve Yenilenmemizin Zihniyet Muhasebesi / Prof. Dr. Sabri Ülgener [p.812-821]
Neslimizin Tarihi / Doç. Dr. Nurettin Topçu [p.822-826]
Nesillerin Ruhu / Prof. Dr. Mehmet Kaplan [p.827-833]
İnsanımızın Kaynağı: Türkiye'de Eğitim ve Türk Kültürü / Prof. Dr. Erol Güngör [p.834-848]
II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Bir Düşünce Hareketi: Meslekî Temsilcilik / Prof. Dr. İsmail Çetişli [p.849-856]
1924 Anayasası'nın Düşünce Temelleri Üzerine / Yrd. Doç. Dr. Zühtü Arslan [p.857-862]
Cumhuriyet Kadını Kimliğinin Oluşturulması Aşamaları / Yrd. Doç. Dr. Leyla Kaplan [p.863-868]
Seksensekizinci Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Bilim
Cumhuriyet Döneminde Bilim / Prof. Dr. Esin Kahya - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir [p.871-893]
Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bilimler / Doç. Dr. Mehmet Öz [p.894-900]
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Astronomi Çalışmaları / Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [p.901-910]
Cumhuriyet Dönemi Türk Tıbbına ve Tıp Eğitimine Kısa Bir Bakış / Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [p.911-927]
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Eczacılık / Prof. Dr. Afife Mat [p.928-934]
Türk Tarih Öğretimi ve Meseleleri / Prof. Dr. Mustafa Safran [p.935-942]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye