Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 1000
Article : 83
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-48-X
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

B. Eğitim ve BilimC. Yurt Dışındaki Tarih Araştırmalarından ÖrneklerOsmanlı Yenileşme Döneminde Dil ve EdebiyatA. Yenileşme Dönemi Osmanlı TürkçesiB. Yenileşme Dönemi Türk EdebiyatıOsmanlı Yenileşme Döneminde Kültür ve SanatA. Yenileşme Dönemi MimarisiB. Batı Etkisi İle Resim ve MüzikC. Osmanlı Sahne SanatlarıD. Yeni Sanat Dalları: Fotoğraf ve SinemaE. Yenileşme Dönemi Kültüründen KesitlerAnadolu'nun İşgali ve Millî Direniş HareketleriA. Millî Direniş ve Teşkilâtlanma: Kuvâ-Yı Milliye ve Müdafaa-İ HukukB. Anadolu'da İşgaller, Millî Direniş Hareketleri ve Sevr AntlaşmasıAtatürk ve Millî MücadeleA. Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ve Kongreler Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

B. Eğitim ve Bilim
Türkiye'de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu / Prof. Dr. Yahya Akyüz [p.15-25]
Medreselerdeki Personel Çeşitliliği ve Sosyal Mobilizasyon / Doç. Dr. Ahmet Cihan [p.26-34]
Osmanlı İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri (Kuruluşu, Gelişimi ve Dönüşümü) / Yrd. Doç. Dr. Yücel Gelişli [p.35-43]
Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri / Yrd. Doç. Dr. Muammer Demirel [p.44-60]
Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi / Doç. Dr. Tayyip Duman [p.61-71]
II. Meşrutiyet Dönemi'nde Yayınlanan Bir İstatistik Mecmuasına Göre Osmanlı Maarifi / Doç. Dr. Hüseyin Dilâver [p.73-91]
C. Yurt Dışındaki Tarih Araştırmalarından Örnekler
Siyaset ve Historiografi: Macaristan'da Türk ve Balkan Çalışmalarının Gelişimi ve İstanbul'daki Macar Araştırma Enstitüsü / Prof. Dr. Gábor Ágoston [p.92-98]
Yunanistan'daki Osmanlı Çalışmalarının Gelişimi / Ioannis Theocharides - Theoharis Stavrides [p.99-104]
Yetmişdördüncü Bölüm
Osmanlı Yenileşme Döneminde Dil ve Edebiyat
A. Yenileşme Dönemi Osmanlı Türkçesi
Yenileşme Döneminde Türk Dili / Doç. Dr. Musa Duman [p.107-130]
Yenileşme Devri Türkçesi Üzerine Çalışmalar / Yrd. Doç. Dr. Şahin Baranoğlu [p.131-138]
Tanzimat'ın Dili / Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş [p.139-147]
II. Meşrutiyet Sonrası Türk Dili / Prof. Dr. İsmail Parlatır [p.148-153]
Osmanlı'da Alfabe Tartışmaları / Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat [p.154-166]
B. Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı
Osmanlı Devleti'nin Yenileşme Döneminde Türk Edebiyatı / Prof. Dr. M. Orhan Okay [p.167-180]
Tanzimat'tan Sonra Kültür ve Edebiyat Hayatımızdaki Değişme ve Yenileşmeler / Doç. Dr. Abdullah Uçman [p.181-188]
Yenileşme Zihniyeti Bakımından Tanzimat Romanının Anlamı / Yrd. Doç. Dr. Yunus Balcı [p.189-194]
XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman / Yrd. Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik [p.195-203]
Servet-İ Fünun Edebiyatı / Prof. Dr. Zeynep Kerman [p.204-211]
Servet-İ Fünun Topluluğu Dışı Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu [p.212-226]
XX. Yüzyıl Başlarında Türk Şiiri / Prof. Dr. Şerif Aktaş [p.227-239]
Yenileşme Dönemindeki Edebi Münakaşaların Edebiyattaki Gelişmeye Katkıları / Doç. Dr. İbrahim Kavaz [p.240-247]
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tercüme Müesseseleri / Taceddin Kayaoğlu [p.248-261]
Yetmişbeşinci Bölüm
Osmanlı Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat
Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat / Prof. Dr. Günsel Renda [p.265-283]
Batı Sanat Akımlarının Değiştirdiği Osmanlı Dönemi Türk Sanatı / Prof. Dr. Semavi Eyice [p.284-309]
Osmanlı Sanatının 1789-1839 Dönemine Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. Kasım İnce [p.310-319]
A. Yenileşme Dönemi Mimarisi
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Sivil Mimarinin Etkinliği / Yrd. Doç. Dr. Betül Bakır [p.320-333]
İstanbul'da III. Ahmet Dönemi Osmanlı Mimarisi / Dr. Gülçin Canca Erol [p.334-343]
XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Aydınlanma Döneminin Yansımaları / Doç. Dr. Nur Urfalıoğlu [p.344-349]
Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığı / Yrd. Doç. Dr. Mustafa S. Akpolat [p.350-359]
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısının ve XX. Yüzyılın Başlarının Fotoğraflarında Osmanlı Mimarisi / Dr. Galina V. Dlujnevskaya [p.360-366]
II. Abdülhamid Dönemi Mimarlığı / Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldıran [p.367-373]
Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sarayları / Doç. Dr. Necla Arslan Sevin [p.374-381]
Anadolu Saat Kuleleri / Prof. Dr. Hakkı Acun [p.382-387]
Türk Kütüphane Mimarisi / M. Sami Bayraktar [p.388-394]
XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Polis Teşkilatı ve Karakol Binaları / Doç. Dr. Necla Arslan Sevin [p.395-399]
Osmanlı'da Alman Mimarlar ve Eserleri / Mehmet Yavuz [p.400-411]
Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Sürecinde Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler / Doç. Dr. Emre Madran [p.412-418]
B. Batı Etkisi İle Resim ve Müzik
Fatih-Ressam Bellini ve Portre Sanatı Üzerine / Doç. Dr. Berke İnel [p.419-427]
Yenileşme Döneminden Cumhuriyet Dönemine Türk Resim Sanatının Evreleri / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören [p.428-439]
Batılılaşma Dönemi Duvar Resmi / Dr. Pelin Şahin Tekinalp [p.440-448]
İstanbul Askerî Müze ve Kültür Sitesi'ndeki Yağlıboya Tablolara Göre Asker Ressamlar / Hür Kamil Biçici [p.449-457]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Çok Sesli Müziğin Gelişimi / Yrd. Doç. Dr. A. Bülent Alaner [p.458-464]
C. Osmanlı Sahne Sanatları
Gölge Oyununun Doğuşu / Prof. Dr. Saim Sakaoğlu [p.465-486]
Geleneksel Türk Tiyatrosu / Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün [p.487-496]
Avusturyalı Türk Murad Efendi ve III. Selim Tragedyası / Prof. Dr. Özdemir Nutku [p.497-501]
Yenileşme Dönemi Türk Tiyatrosu ve Ahmet Vefik Paşa / Ebru Burcu [p.502-506]
D. Yeni Sanat Dalları: Fotoğraf ve Sinema
Osmanlı'da Fotoğraf Sanatı / Engin Özendes [p.507-517]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Fotoğrafın Başlangıcı / Prof. Dr. Simber Atay [p.518-523]
Sinemanın Türkiye'ye Girişi ve İlk Yılları / Yrd. Doç. Dr. Hale Künüçen - Yrd. Doç. Dr. A. Şükrü Künüçen [p.524-532]
E. Yenileşme Dönemi Kültüründen Kesitler
II. Abdülhamid Dönemi Askeri Kıyafetleri / Sadık Tekeli [p.533-538]
Yenileşme Dönemi Kültür ve Sanatına Katkıda Bulunan Mevlevîler ve Mevlevî Dergâhlarında Güzel Sanatlar / Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük [p.539-552]
İstanbul'un Deniz Hamamları / Burçak Evren [p.553-563]
İngiliz Kültüründe Osmanlı Etkileri / Doç. Dr. Netice Yıldız [p.564-580]
Yetmişaltıncı Bölüm
Anadolu'nun İşgali ve Millî Direniş Hareketleri
Türkiye'nin İşgali ve Millî Direniş Hareketleri / Prof. Dr. İzzet Öztoprak [p.583-605]
Mondros'tan Samsun'a Türk Kurtuluş Mücadelesinin Doğuşu / Prof. Dr. Salahi R. Sonyel [p.606-617]
A. Millî Direniş ve Teşkilâtlanma: Kuvâ-Yı Milliye ve Müdafaa-İ Hukuk
Mondros Mütarekesi Sonrası Türkiye'nin İşgaline Karşı Millî Direniş: Kuvây-İ Milliye (1918-1921) / Doç. Dr. Adnan Sofuoğlu [p.618-627]
Millî Mücadelede Sivil Direnişin Kökleri: Müdafaa-İ Millîye Cemiyeti (1913-1919) / Prof. Dr. Nâzım H. Polat [p.628-636]
Trakya Paşaeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti / Yrd. Doç. Dr. Zekai Güner [p.637-645]
Milli Mücâdele Döneminde İstanbul'da Faaliyette Bulunan Gizli Gruplar / Doç. Dr. Mesut Aydın [p.646-660]
Millî Mücadele'de Doğu Karadeniz / Prof. Dr. Mesut Çapa [p.661-678]
Millî Mücadele'de Batı Karadeniz / Yrd. Doç. Dr. Rahmi Çiçek [p.679-699]
Kurtuluş Savaşı Sırasında İstanbul Hükümetleri İle Kuvâ-Yı Milliye Arasındaki Münasebetler / Prof. Dr. Metin Ayışığı [p.700-717]
Sosyal Açıdan Millî Mücadeleye ve Müdafaa-İ Hukuk Cemiyetlerine Genel Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. Bayram Sakallı [p.718-725]
B. Anadolu'da İşgaller, Millî Direniş Hareketleri ve Sevr Antlaşması
Millî Mücadele'de Protesto ve Mitingler / Doç. Dr. Mehmet Şahingöz [p.726-744]
İstiklâl Savaşı'nın İlk Safhasında Mitingler (Kasım 1918-Haziran 1919) / Yrd. Doç. Dr. Ömer Akdağ [p.745-755]
İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgali (15 Mayıs 1919) / Doç. Dr. Mustafa Turan [p.756-764]
İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İstanbul Basınına Yansımaları (15-26 Mayıs 1919) / Dr. Salih Tunç [p.765-775]
Unutulan Soykırım: Batı Anadolu'da Yunan Mezalimi / Prof. Dr. Metin Ayışığı [p.776-789]
Yunan Mezaliminin Uluslararası Alanda Tescili / Selçuk Ural [p.790-800]
Rum Çetelerinin Türklere Karşı Faaliyetleri / Azmi Yıldırım [p.801-810]
Millî Mücadele'de Güney Cephesi / Prof. Dr. Yaşar Akbıyık [p.811-819]
Millî Mücadele'de Gaziantep / Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk [p.820-829]
Antalya'da Milli Teşkilatlanma / Nebahat Oran Aslan [p.830-834]
Sevr Paylaşımı / Yrd. Doç. Dr. Ömer Budak [p.835-845]
Yetmişyedinci Bölüm
Atatürk ve Millî Mücadele
Türk İstiklâl Harbi / Prof. Dr. Stanford J. Shaw [p.849-893]
Türkiye'nin Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesi / Prof. Dr. Salahi R. Sonyel [p.894-898]
A. Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ve Kongreler
Samsun'a Çıktığım Gün Vaziyet ve Manzara-İ Umumiye (Nutuk) / Kemal Atatürk [p.899-904]
19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı / Dr. Zekeriya Türkmen [p.905-927]
Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkış Sürecinde Gelişen Olaylar / Yrd. Doç. Dr. Bülent Atalay [p.928-934]
Millî Mücadele'de Din Adamları ve Atatürk / Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu [p.935-948]
Millî Mücadele'de Erzurum ve Sivas Kongreleri Dönemi / Yrd. Doç. Dr. Haluk Selvi [p.949-965]
Mustafa Kemal Paşa'nın Emrinde Samsun'dan Sakarya'ya: Refet Paşa / Dr. Mehmet Özdemir [p.966-985]
Millî Mücadele'de Kâzım Karabekir Paşa / Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat [p.986-999]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye