Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 942
Article : 80
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-44-7
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

Osmanlı Klâsik Döneminde DüşünceA. Siyasî DüşünceB. Felsefî DüşünceC. Dinî ve Tasavvufî DüşünceOsmanlı Klâsik Döneminde BilimA. Osmanlı'da Bilim GeleneğiB. Fen ve Tıp BilimleriC. Dinî Bilimler ve Tarih YazıcılığıD. Bilim ve EğitimOsmanlı Klâsik Döneminde Dil ve EdebiyatA. Klâsik Dönem Osmanlı TürkçesiB. Klâsik Dönem Türk EdebiyatıB.1. Halk EdebiyatıB.2. Dîvan EdebiyatıB.3. Edebî Türlerden ÖrneklerOsmanlı Klâsik Döneminde Kültür ve SanatA. Osmanlı Kültür Hayatından Çizgiler Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Ellidokuzuncu Bölüm
Osmanlı Klâsik Döneminde Düşünce
Klasik Dönem Osmanlı Düşünce Hayatı / Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak [p.15-26]
A. Siyasî Düşünce
Osmanlı Devleti'nde Değişim Süreci ve III. Selim Öncesi Yenileşme Çabaları / Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş [p.27-33]
Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Kavramlar / Dr. Coşkun Yılmaz [p.34-44]
XVIII. Yüzyıl Osmanlı Aydınlarına Göre İlmiye Teşkilatındaki Çözülmeye İlişkin Tespit ve Teklifler / Yrd. Doç. Dr. Kayhan Atik [p.45-51]
Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesinin Temel Özellikleri / Dr. Vejdi Bilgin [p.52-60]
Türk-İslam Kültüründe Adalet Anlayışı ve Osmanlı Uygulamalarından Örnekler / Yrd. Doç. Dr. Necdet Gök [p.61-70]
B. Felsefî Düşünce
Osmanlı Düşünce Hayatı ve Kemâl Paşazâde (İbni Kemâl) / Dr. Şamil Öçal [p.71-79]
Kâtip Çelebi (1609-1657) / Eyüp Baş [p.80-89]
C. Dinî ve Tasavvufî Düşünce
Türk'ün Şeref Madalyası: Fetih Hadîsi / Prof. Dr. Ali Yardım [p.90-95]
Osmanlı Dönemi Kur'an Tefsirlerinde Türklerle İlgili Değerlendirmeler / Doç. Dr. Erdoğan Pazarbaşı [p.96-109]
Osmanlılar ve Sünnî-Hanefî Anlayış / Prof. Dr. M. Sait Yazıcıoğlu [p.110-113]
Osmanlı Devleti'nin İlk Şeyhülislâmı Molla Fenârî'nin Tasavvufî Yönü / Doç. Dr. Reşat Öngören [p.114-119]
Sivas'tan İstanbul'a Bir Tarikat Portresi: Şemsîyye ve Sivâsîyye / Dr. Rüya Kılıç [p.120-127]
Türk Tasavvuf Kültüründe Bir Şeyhler Ailesi: Şemsî-Sivâsîler / Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu [p.128-140]
Osmanlı Fikir Hayatında "Kadızâdeliler" / Yrd. Doç. Dr. Memet Karagöz [p.141-152]
Altmışıncı Bölüm
Osmanlı Klâsik Döneminde Bilim
Osmanlı İmparatorluğu'nda Klasik Bilim Geleneğinin Tarihçesi / Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu - Doç. Dr. Mustafa Kaçar [p.155-174]
A. Osmanlı'da Bilim Geleneği
Osman Gazi'den Mehmed Vahideddin'e Osmanlı Bilimi ve Kültürü / Doç. Dr. Melek Dosay Gökdoğan [p.175-209]
İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed / Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver [p.210-217]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Bilimsel Faaliyetler / Dr. Avner Ben - Zaken [p.218-237]
Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinde Yapılan Kataloglama Çalışmaları ve Kataloglar / Prof. Dr. İsmail E. Erünsal [p.238-250]
XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Batı Avrupalı Gezginler ve Bilimsel Çalışmalar / Dr. Sonja Brentjes [p.251-259]
B. Fen ve Tıp Bilimleri
Türk-İslam Kültür Çevresinde Uçma Denemeleri, Otomatik Makinalar, Denizaltı ve Roket Teknolojisi / Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [p.260-266]
Osmanlılarda Matematik / Doç. Dr. Melek Dosay Gökdoğan [p.267-276]
Takîyüddîn ve İstanbul Gözlemevi (Rasathanesi) / Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [p.277-288]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kopernik Sistemi / Dr. Avner Ben - Zaken [p.289-302]
Osmanlılarda Harita / Yrd. Doç. Dr. Fikret Sarıcaoğlu [p.303-312]
Pîrî Reis (1470?-1554) / Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ak [p.313-319]
Türk Tıp Kurumları / Yrd. Doç. Dr. Yağmur Say [p.320-347]
Türklerin Tarih Boyunca Dermatoloji ve Veneroloji Alanında Dünya Tıbbına Katkıları / Prof. Dr. Arslan Terzioğlu [p.348-355]
C. Dinî Bilimler ve Tarih Yazıcılığı
Osmanlı Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatında Hadis / Doç. Dr. Mehmet Emin Özafşar [p.356-369]
Klâsik Dönemde Osmanlı Hukuk Düşüncesi: Belli Başlı Hukukçular ve Çalışmaları / Yrd. Doç. Dr. Recep Cici [p.370-384]
Osmanlı'da Kırâat İlmi ve Tedrîsi / Yrd. Doç. Dr. Necati Tetik [p.385-392]
Vekayi'nüvis / Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu [p.393-408]
İlk Osmanlı Tarihçileri / Doç. Dr. Fahameddin Başar [p.409-416]
Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Aydın [p.417-425]
D. Bilim ve Eğitim
Osmanlı Klasik Döneminde Medrese / Prof. Dr. Mefail Hızlı [p.426-435]
Osmanlı Medrese Ulemâsı: İlim Anlayışı ve İlmî Verim / Doç. Dr. Fahri Unan [p.436-445]
Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Öğretim / Prof. Dr. Cahit Baltacı [p.446-462]
Bulgaristan'da Osmanlı Medreseleri / Dr. Orlin Sabev [p.463-472]
Altmışbirinci Bölüm
Osmanlı Klâsik Döneminde Dil ve Edebiyat
A. Klâsik Dönem Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi / Doç. Dr. Nurettin Demir - Doç. Dr. Emine Yılmaz [p.475-488]
XVII ve XVIII. Yüzyıllarda İstanbul Türkçesi: Sesler ve Uyumlar Üzerine Bir Değerlendirme / Prof. Dr. Mertol Tulum [p.489-508]
Osmanlı'daki Türk Olmayan Cemaatlerde Türkçenin Yeri / Dr. Orhan Koloğlu [p.509-514]
Osmanlı-Türk Kültür ve Medeniyetinde Tarih Düşürme Sanatı / Prof. Dr. İsmail Yakıt [p.515-519]
Yabancıların Türkçe Sözlük ve Gramer Yazma Sebepleri / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç [p.520-525]
Türk Döneminin Macar Dili Üzerinde Bıraktığı İzler / Prof. Dr. Zsuzsa Kakuk [p.526-531]
B. Klâsik Dönem Türk Edebiyatı
Başlangıçtan XVIII. Yüzyıla Kadar Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Mustafa İsen [p.532-572]
Zihniyet Çözülüşünden Edebî Çözülüşe: Lâle Devri'nden Tanzimat'a Türk Edebiyatı / Doç. Dr. Osman Horata [p.573-592]
B.1. Halk Edebiyatı
Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı / Doç. Dr. Erman Artun [p.593-604]
Kuruluştan Tanzimat'a Kadar Osmanlı Dönemi Türk Mizahının Kısa Bir Tarihi / Prof. Dr. Tunca Kortantamer [p.605-621]
Nazım ve Nesir Örnekli Osmanlı Dönemi Atasözleri ve Deyimleri / Doç. Dr. Süreyya Beyzadeoğlu [p.622-634]
Geleceğin Öğrenilmesinde Farkli Bir Yöntem: "Melheme" / Yrd. Doç. Dr. Şeref Boyraz [p.635-647]
B.2. Dîvan Edebiyatı
Dîvan Edebiyatı / Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan [p.648-663]
Dîvan Şiirinin Gerçek Hayatla Bağlantısı / Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu [p.664-681]
Dîvan Şiirinin Millî Karakteri / Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan [p.682-689]
Dîvan Şiiri ve Devrin Diğer Güzel Sanatları Arasındaki Ruh Akrabalığı / Prof. Dr. Cihan Okuyucu [p.690-700]
Edebî Sanatların Terim Olarak Dîvanlardaki Kullanımı Üzerine / Dr. Menderes Coşkun [p.701-707]
Edebî Eserlerden Tarih Bölgesi Olarak Yararlanma: Dîvanlardaki Tarih Manzûmeleri / Yrd. Doç. Dr. Kenan Erdoğan [p.708-717]
Şiir Sanatının İmparatoru: Bir Şair Olarak Muhteşem Süleyman / Prof. Dr. Talat Sait Halman [p.718-722]
Bâkî / Prof. Dr. Sabahattin Küçük [p.723-732]
XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Dîvân Edebiyatı ve Sebk-İ Hindî / Prof. Dr. Fatma Tulga Ocak [p.733-741]
XVII. Yüzyılda Gelişen Hikemî Tarz ve Nâbî'nin "Hayrî-Nâme"si / Doç. Dr. Ali Fuat Bilkan [p.742-747]
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Şairlere Verilen Câize ve İhsanlar / Yrd. Doç. Dr. Cevdet Dadaş [p.748-757]
B.3. Edebî Türlerden Örnekler
Türk Edebiyatında Mevlidler / Prof. Dr. Hasan Aksoy [p.758-761]
Türk Edebiyatında Na'tlara Dair / Doç. Dr. Emine Yeniterzi [p.762-767]
Türk Edebiyatında Kadın Şâirler ve Na't / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılmaz [p.768-775]
Sıhhatnâmeler / Prof. Dr. Mehmet Arslan [p.776-790]
Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-Nâmeler / Doç. Dr. Mahmut Kaplan [p.791-799]
Türk Edebiyatında Fetihnâmeler / Prof. Dr. Hasan Aksoy [p.800-805]
Osmanlı Türkçesiyle Kaleme Alınmış Edebî Nitelikli Hac Seyahatnâmeleri / Dr. Menderes Coşkun [p.806-814]
XVI ve XVII. Yüzyıllarda Halvetî Tarikatı İçindeki Türkçe Menâkıb Edebiyatının Gelişmesi / Dr. John Cury [p.815-822]
Altmışikinci Bölüm
Osmanlı Klâsik Döneminde Kültür ve Sanat
Klasik Dönem Osmanlı Sanatı / Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu [p.825-839]
A. Osmanlı Kültür Hayatından Çizgiler
Osmanlılar ve Rönesans / Prof. Dr. Linda T. Darling [p.840-847]
Türk Tahayyülünde Osmanlı Evi: Günlük Hayatın Anıtlaştırılması / Prof. Dr. Carel Bertram [p.848-855]
Gül / Beşir Ayvazoğlu [p.856-870]
Osmanlı'da Bir Muhteşem Şenlik: Şehzade Sultan Mehmet'in (III. Mehmet) Sünnet Düğünü / Prof. Dr. Mehmet Arslan [p.871-886]
Türklerin İnanç Dünyasında Mukaddes Emanetler / Hilmi Aydın [p.887-895]
Osmanlı Toplumunda Kitap (XIV-XVI. Yüzyıllar) / Ali İhsan Karataş [p.896-908]
Klasik Dönemde Osmanlı Kadınının Giyim Tarzı / Yrd. Doç. Dr. Sevgi Gürtuna [p.909-920]
İngiliz Yaşamında Türk İmgesi ve Etkileri / Doç. Dr. Netice Yıldız [p.921-933]
Barok Devirde İngiltere'de Türk Kültürü / Dr. Gülgûn Üçel Aybet [p.934-943]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye