Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 944
Article : 81
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-40-4
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

C. Azerbaycan HanlıklarıTürkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde TeşkilâtTürkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Toplum ve EkonomiA. ToplumB. EkonomiTürkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Düşünce ve BilimA. DüşünceB. BilimTürkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Dil ve EdebiyatA. DilB. EdebiyatTürkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Kültür ve SanatA. Kültür ve Sanat HayatıB. Türkiye Selçukluları Sanatı Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

C. Azerbaycan Hanlıkları
Azerbaycan'da Müstakil Hanlıklar Devrine Umumî Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak [p.15-21]
Azerbaycan Türkmenleri Tarihi / Yrd. Doç. Dr. Ali Sinan Bilgili [p.22-43]
Baku Hanlığı / Dr. Merziye İskenderova [p.44-56]
Beylerbeylikten Hanlığa: Gence - Karabağ / Dr. Hüsamettin Memmedov [p.57-63]
İrevan (Revan) Türk Hanlığı ve Osmanlı Devleti İle İlişkileri / Saide Hacieva [p.64-72]
Şeki Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu İle İlişkileri / Prof. Dr. Refik Hüseynoğlu İbadov [p.73-81]
Guba Hanlığı / Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu Mustafazade [p.82-93]
Nahçıvan Hanlığı / A. Nuru Alekperoğlu - A. Faride Aliyoldaşkızı [p.94-100]
Talış (Lenkeran) Hanlığı / İrade Memmedova [p.101-112]
Tebriz Hanlığı / Aynur Emenova [p.113-122]
Makı Hanlığı / Dr. Ruhengiz A. Sultanova [p.123-132]
Urmiye Hanlığı / Dr. Gövher N. Memmedova [p.133-148]
Otuzsekizinci Bölüm
Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Teşkilât
Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde Teşkilât / Prof. Dr. Refik Turan [p.151-168]
Türkiye Selçuklularında Devlet Yapısının Şekillenmesi / Prof. Dr. Mikâil Bayram [p.169-175]
Türkiye Selçuklularında Ordu ve Donanma / Ayşe Dudu Erdem Kuşçu [p.176-188]
Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku / Prof. Dr. Osman Turan [p.189-199]
Türk Hakimiyet Tecrübesine XV. Yüzyıldan Bir Örnek: Akkoyunlu Hakimiyet Anlayışı ve Yönetim Yapısı / Doç. Dr. Seyfettin Erşahin [p.200-211]
Akkoyunlular Devlet Teşkilatı / Kâzım Paydaş [p.212-220]
Otuzdokuzuncu Bölüm
Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Toplum ve Ekonomi
Türkiye Selçuklu Döneminde Toplum ve Ekonomi / Prof. Dr. Tuncer Baykara [p.223-257]
A. Toplum
Türkiye Selçkluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna Etkisi / Prof. Dr. Mikâil Bayram [p.258-263]
Fütüvvet Teşkilâtının Kökeni, Teşekkülü ve Türkiye Selçuklularındaki Durumu / Ahmet Demir [p.264-271]
Türkiye Selçuklu Vakıfları / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir [p.272-280]
Selçuklu Vakfiyeleri ve İçerdikleri Sosyal Motifler / Prof. Dr. İsmet Kayaoğlu [p.281-285]
Afşin'de Eshab-I Kehf Vakıfları / Yaşar Baş [p.286-300]
Sosyal Hizmetler Açısından Selçuklu Kervansarayları / Hülya Yiğit [p.301-307]
Türkiye Selçuklularında Dinî Hayat / Seyfullah Kara [p.308-319]
Anadolu Selçukluları Zamanında Evhadî Dervişler / Prof. Dr. Mikâil Bayram [p.320-327]
Bektâşîliğin Sosyo-Kültürel Çevresi / Dr. Hüseyin Özcan [p.328-332]
Ortaçağ Anadolu Kentleri / Yrd. Doç. Dr. Osman Eravşar [p.333-343]
B. Ekonomi
Türkiye Selçuklu Sultanlarının İzledikleri Ekonomik Politikalar / Prof. Dr. Salim Koca [p.344-353]
Türkiye Selçuklularında Toprak Hukuku, Mîrî Topraklar ve Hususî Mülkiyet Şekilleri / Prof. Dr. Osman Turan [p.354-364]
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Ticaret Politikası / Yrd. Doç. Dr. Sezgin Güçlüay [p.365-374]
Selçuklu Türkiyesi'nde Ticaret / Yrd. Doç. Dr. M. Said Polat [p.375-385]
Selçuklu Türkiyesi'nde Para / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş [p.386-392]
XIV. Yüzyılda Anadolu'da Uç Beyliklerinin Siyasî ve İktisadî Faaliyetleri / Dr. Cafer Çiftçi [p.393-406]
Osmanlılardan Önce Türklerde Madencilik / Doç. Dr. Fahrettin Tızlak [p.407-414]
Anadolu Beyliklerinin Sosyo-Ekonomik Tarihine Bir Örnek: Saruhan Beyliği / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Korkmaz [p.415-425]
Kırkıncı Bölüm
Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Düşünce ve Bilim
A. Düşünce
Selçuklular ve Beylikler Devrinde Düşünce / Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak [p.429-438]
Anadolu Selçuklularında Hoşgörü Ortamı / Doç. Dr. Ahmet Sevgi [p.439-449]
Türklerin Sosyal ve Kültürel Hayatında Tasavvuf ve Tarikatlar / Yrd. Doç. Dr. Necmettin Bardakçı [p.450-461]
Anadolu Selçukluları Zamanında Tasavvuf Düşüncesi / Dr. Hasan Basri Öcalan [p.462-470]
Hacı Bektaş Veli'nin Makâlâtına Göre İnsan ve Toplum Hayatı / Prof. Dr. Mehmet Şeker [p.471-476]
Bektaşilik / Kemal Üçüncü [p.477-485]
Mevlânâ'da Eylam Boyutuyla İnsan / Doç. Dr. İbrahim Emiroğlu [p.486-499]
Yûnus Emre / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı [p.500-515]
Nasreddin Hoca / Dr. Nükhet Tör [p.516-521]
Bir Eğitimci Olarak Nasreddin Hoca / Prof. Dr. Abdullah Özbek [p.522-535]
Akkoyunlular Döneminde Tasavvuf / Yrd. Doç. Dr. Himmet Konur [p.536-539]
B. Bilim
Türkiye Selçuklularında Bilimsel Çalışmalar / Prof. Dr. Esin Kaya [p.540-559]
Beylikler Döneminde Anadolu'da Ulema-Ümera Münasebetleri / Prof. Dr. Mustafa Baktır [p.560-568]
El-Cezerî'nin Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar Adlı Eseri / Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat [p.569-575]
Osmanlılar Zamanına Ulaşan Selçuklu Medreseleri ve Müderrisleri / Yrd. Doç. Dr. Zeki Atçeken [p.576-584]
Sadru'd-Dîn Konevî Kütüphanesi ve Kitapları / Prof. Dr. Mikâil Bayram [p.585-]
Kırkbirinci Bölüm
Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Dil ve Edebiyat
A. Dil
Selçuklular ve Beylikler Devrinde Türk Dili / Prof. Dr. Mustafa Özkan [p.593-608]
Anadolu Beylikleri Döneminde Türk Dili / Yrd. Doç. Dr. Ali Akar [p.609-616]
XIII-XVI. Asır Dil Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri / Prof. Dr. Kemal Yavuz [p.617-635]
B. Edebiyat
Selçuklular ve Beylikler Devrinde Edebiyat / Prof. Dr. Mustafa Özkan [p.636-670]
Yûnus'un Dîvanı / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı [p.671-681]
Anadolu'da Farsça Şiir Söyleyen Türk Şairleri (Xı-XVI. Yüzyıllar) / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kartal [p.682-695]
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenlerinin Edebî Faaliyetleri / Doç. Dr. Muhsin Macit [p.696-701]
Kırkikinci Bölüm
Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Kültür ve Sanat
Anadolu Selçukluları ve Beylikler Devri Kültür Sanatı / Prof. Dr. Oktay Aslanapa [p.705-723]
A. Kültür ve Sanat Hayatı
Selçuklu Dönemi Kültür Ortamından Bir Kesit: XII. Yüzyıl / Prof. Dr. Aynur Durukan [p.724-742]
Türklerin Akdeniz Kültürel Bölgesine Entegrasyonu / Prof. Dr. Xénia Celnarova [p.743-747]
Anadolu'da Selçuklu Dönemi Sanat Ortamı / Yrd. Doç. Dr. Kenan Bilici [p.748-754]
Selçuk Kervansarayları / Prof. Dr. Osman Turan [p.755-765]
Tasvirlere Göre Anadolu Selçuklularında Giyim ve Kuşam / Prof. Dr. Özden Süslü [p.766-784]
Geleneksel Türk Takıları / Prof. Tevhide Özbağı [p.785-799]
Büyük Bir Kültür ve Sanat Merkezi Ahlat / Prof. Dr. Halûk Karamağralı [p.800-806]
B. Türkiye Selçukluları Sanatı
Anadolu Selçuklu Sanatı / Prof. Dr. Gönül Öney [p.807-819]
Türkiye Selçukluları Mimarlığı / Prof. Dr. Ara Altun [p.820-827]
Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süreklilik ve Değişim / Prof. Dr. Ömür Bakırer [p.828-835]
Türk Mimarisinde Külliye / Prof. Dr. Gönül Cantay [p.836-853]
Selçuklu Kervansarayları / Yrd. Doç. Dr. İsmail Aytaç [p.854-864]
XIII. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Cami Mimarisinde Gelişim ve Beylikler Dönemine Etkileri / Yrd. Doç. Dr. Rabia Özakın [p.865-871]
Anadolu Türk Mimarisinda Çeşmeler / Doç. Dr. Mustafa Denktaş [p.872-877]
Türk Sanatında Kale Mimarisi / Yrd. Doç. Dr. Ali Boran [p.878-892]
Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Süsleme / Dr. Yıldıray Özbek [p.893-910]
Ortaçağ Anadolu Türk Ahşap Sanatında Kündekârî Tekniği / Yrd. Doç. Dr. Rüstem Bozer [p.911-917]
Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sikkelerinde Görülen Geçme Motifler / Gündegül Parlar [p.918-922]
Anadolu Selçuklu Dönemi Halı ve Düz Dokuma Yaygıları / Prof. Dr. Bekir Deniz [p.923-932]
Anadolu Selçuklu Cild Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Saim Arıtan [p.933-943]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye