Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 936
Article : 80
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-39-0
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve SanatAnadolu'nun Fethi ve TürkleşmesiA. Anadolu'nun FethiB. Anadolu'nun İskânı ve TürkleşmesiDoğu Anadolu Türk DevletleriTürkiye Selçuklu DevletiA. Kuruluşu ve Yükselme DevriB. Haçlı SeferleriAnadolu'da Türk BeylikleriSelçuklu Sonrası Doğu Anadolu'da ve Kafkaslar'da Türk VarlığıA. Karakoyunlular ve AkkoyunlularB. Safevî Türk Devleti Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Otuzikinci Bölüm
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Sanat / Prof. Dr. Oktay Aslanapa [p.15-38]
İslam Öncesi Türk Sanatının İslami Döneme Etkisi / Prof. Dr. Haşim Karpuz [p.39-42]
İdil Bulgar Devleti'nde Sanat (X-XIII. Yüzyıllar) / Liliya Sattarova - İskender İzmaylov [p.43-54]
İdil Bulgarlarında Cam Sanatı / Svetlana Valiulina [p.55-62]
Türkmenistan'ın Xı-XIX. Yüzyıllar Mimari Anıtları / Yrd. Doç. Dr. Yüksel Sayan [p.63-75]
Türk Mimarisinde Kervansaraylar / Prof. Dr. Gönül Çantay [p.76-86]
Ortaçağ Türk Mimarisinde Mihrab / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top [p.87-98]
Türk Ahşap İşçiliği / Ali Murat Aktemur [p.99-105]
Türk Mimarisinde Yazı / Yrd. Doç. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu [p.106-119]
Mısır'da Memlûk Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Bayhan [p.120-132]
Güneydoğu Anadolu'da Memlûk Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali Bayhan [p.133-143]
Ortaçağdan İki Musikî Öncümüz: İlk Bilinen Halk Ozanımız Dede Korkut ve En Eski Musikî Âlimimiz Türkistanlı Türk Fârâbi / Etem Ruhi Üngör [p.144-161]
Selçuklularda Müzik ve Literatürü / Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu [p.162-173]
Otuzüçüncü Bölüm
Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi
Anadolu'nun Fethi ve Türkleşmesi / Prof. Dr. Mustafa Kafalı [p.177-193]
A. Anadolu'nun Fethi
Anadolu'nun Fethi / Prof. Dr. Mükrimin Halil Yınanç [p.194-202]
İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı / Prof. Dr. Claude Cahen [p.203-213]
Malazgird'de Buluşanlar / Dr. Hamit Zübeyr Koşay [p.214-217]
Bizans İmparatorluğu'nda Türk Varlığı / Yonca Anzerlioğlu [p.218-232]
Türk Ortodokslarının Kimliği Üzerine Bir Değerlendirme / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ekincikli [p.233-240]
XI. Yüzyıldan Sonra Anadolu'daki Bulgarlar ve Selçuklular / Prof. Dr. Vasilka Tıpkova - Zaimova [p.241-245]
B. Anadolu'nun İskânı ve Türkleşmesi
Anadolu'da Oğuzlar / Prof. Dr. İlhan Şahin [p.246-259]
İskânlarla Anadolu'nun Türk Vatanı Hâline Gelmesi / Prof. Dr. Osman Çetin [p.260-268]
Anadolu'nun Türk Vatanı Haline Gelmesi / Prof. Dr. Mehmet Şeker [p.269-282]
Ad Bilimi Perspektifinden Anadolu'nun Türkleşmesi Sürecine Farklı Bir Bakış / Ahmet Karadoğan [p.283-287]
Batı Anadolu'nun Türkleşmesi: İzmir Örneği / Prof. Dr. Necmi Ülker [p.288-293]
Türkiye Selçukluları Uç Beyi Denizlili Mehmet Bey / Prof. Dr. Mikail Bayram [p.294-298]
Anadolu'da Çepni İskânı / Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan [p.299-311]
Çepnilerin Anadolu'nun Türkleştirilmesindeki Yeri ve Önemi / Doç. Dr. Ali Çelik [p.312-323]
Türkiye Selçuklularında Yerleşim Yapısı / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir [p.324-334]
Anadolu'da Oğuz Boylarına Ait Yer Adları / Prof. Dr. Faruk Sümer [p.335-357]
XVI. Yüzyıl Anadolusu'nda Oğuz Boy Adlı Yerleşmeler / Yrd. Doç. Dr. Osman Gümüşçü [p.358-364]
Bayıyân-I Rum (Anadolu Bacıları) ve Fatma Bacı / Prof. Dr. Mikail Bayram [p.365-379]
Otuzdördüncü Bölüm
Doğu Anadolu Türk Devletleri
Doğu Anadolu Türk Devletleri / Doç. Dr. İlhan Erdem [p.383-424]
Doğu'daki İlk Türk Yerleşmelerinden Cunni Mağarası / Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Ceylan [p.425-429]
Dânişmendliler / Dr. Sefer Solmaz [p.430-451]
Mengücekler / Doç. Dr. Ali Öngül [p.452-460]
Saltuklular / Doç. Dr. Ali Öngül [p.461-470]
Artuklular / Aydın Usta [p.471-483]
Ahlatşahlar / Yrd. Doç. Dr. Recep Yaşa [p.484-490]
XII. Yüzyılda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Türkmen Beyliği Yınaloğulları / Adnan Çevik [p.491-499]
Otuzbeşinci Bölüm
Türkiye Selçuklu Devleti
A. Kuruluşu ve Yükselme Devri
Türkiye Selçukluları / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [p.503-528]
Gazi Süleyman Şah ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu / Prof. Dr. Mustafa Keskin [p.529-536]
Türkiye Selçukluları İle Dânişmendliler Arasındaki İlişkiler / Dr. Muharrem Kesik [p.537-546]
Sultan Melikşah (Şahinşah) ve Sultan I. Mesud Dönemleri / Dr. Muharrem Kesik [p.547-565]
Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan / Prof. Dr. Osman Turan [p.566-579]
Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus'un Şahsiyeti ve Tarihî Rolü / Prof. Dr. Salim Koca [p.580-589]
Sultan I. Alâeddin Keykubat Devri Türkiye Selçuklu Tarihi (1220-1237) / Yrd. Doç. Dr. Emine Uyumaz [p.590-597]
Selçuklu - Bizans İlişkileri / Yusuf Ayönü [p.598-617]
Yükselme Devri Selçuklu-Bizans İlişkileri / Şahin Kılıç [p.618-629]
Myriokephalon (Karamıkbeli) Savaşının Anadolu Türk Tarihindeki Yeri / Dr. Ebru Altan [p.630-634]
Selçuklu - Ermeni İlişkileri / Doç. Dr. Mehmet Ersan [p.635-644]
Türkiye Selçukluları Devrinde Akdeniz Siyasetine Genel Bir Bakış / Prof. Dr. Hüseyin Algül [p.645-650]
B. Haçlı Seferleri
Haçlı Seferleri ve Türkler / Prof. Dr. Işın Demirkent [p.651-668]
İki Dünyanın Karşılaşması: Müslüman ve Latin Batı Dünyası Arasında Haçlı Seferleri Dönemindeki İlişkiler / Doç. Dr. Şaban Ali Düzgün [p.669-680]
İkinci Haçlı Seferi ve Selçuklular / Dr. Ebru Altan [p.681-686]
Haçlı Devletleri / Birsel Küçüksipahioğlu [p.687-694]
Kıbrıs Haçlı Krallığı (1191-1489) / Dr. Ebru Altan [p.695-700]
Otuzaltıncı Bölüm
Anadolu'da Türk Beylikleri
Anadolu Türk Beylikleri / Prof. Dr. Salim Koca [p.703-755]
Karamanoğulları Beyliği / Doç. Dr. Zerrin Günal Öden [p.756-762]
Ladik Beyliği (1261-1403) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [p.763-770]
Eşrefoğulları Beyliği / Doç. Dr. Ahmet Şimşirgil [p.771-773]
Germiyanoğulları Beyliği / Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık [p.774-780]
Karasioğulları Beyliği / Doç. Dr. Zerrin Günal Öden [p.781-786]
Saruhanoğulları Beyliği / Doç. Dr. Ahmet Şirşirgil [p.787-792]
Aydınoğulları Beyliği / Doç. Dr. Zerrin Günal Öden [p.793-796]
Eratnalı Devleti Tarihine Genel Bir Bakış (1327-1381) / Prof. Dr. Kemal Göde [p.797-808]
Dulkadiroğulları Beyliği / Prof. Dr. Refet Yinanç [p.809-815]
Ramazanoğulları Beyliği / Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kurt [p.816-823]
Hacıemiroğulları Beyliği / Doç. Dr. Necati Demir [p.824-829]
Ankara'da Ahi Hâkimiyeti (1330?-1361) / Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen [p.830-836]
Otuzyedinci Bölüm
Selçuklu Sonrası Doğu Anadolu'da ve Kafkaslar'da Türk Varlığı
Selçuklu Sonrası Orta Doğu'da Türk Varlığı / Prof. Dr. İsmail Aka [p.839-860]
A. Karakoyunlular ve Akkoyunlular
Karakoyunlular: Tarih Sahnesine Çıkışları ve Kökenleri / Doç. Dr. İlhan Erdem - Mustafa Uyar [p.861-868]
Karakoyunlular ve Batı Azerbaycan / Prof. Dr. Süleyman Memmedov [p.869-872]
Akkoyunlular - Akkoyunluların Tarihi Sahnesine Çıkışı / Doç. Dr. İlhan Erdem - Mustafa Uyar [p.873-881]
B. Safevî Türk Devleti
Safevî Hanedanı / Yrd. Doç. Dr. H. Mustafa Eravcı [p.882-892]
Osmanlı - Safevî Savaşları, Mezhep Meselesi ve Azerbaycan / Nesib Nesibli [p.893-898]
Safevî İranı İle Venedik Cumhuriyeti Arasındaki Diplomatik İlişkilere Genel Bir Bakış / Giorgio Rota [p.899-906]
Osmanlı - Safevî Mücadelesinin Toplumsal Sonuçları / Doç. Dr. Saim Savaş [p.907-919]
Şah Tahmasb'ın Şahsiyetine Dair / Prof. Dr. Aktay Efendiyev [p.920-924]
Safevî Hanedanı'nın Son Yılları / Prof. Dr. Tofiq Teyyuboğlu Mustafazade [p.925-935]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye