Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 936
Article : 91
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-36-6
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

Eski Türklerde Toplum ve EkonomiA. Sosyal GeleneklerB. ToplumC. EkonomiEski Türklerde Düşünce, Din ve BilimA. Düşünce ve DinB. BilimEski Türklerde Dil ve EdebiyatA. Eski Türk Destanları ve MitolojisiB. Eski Türklerde DilC. Eski Türklerde YazıD. Eski Türklerde EdebiyatEski Türklerde Kültür ve SanatA. Arkeolojik Kültür ve Sanat Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Onaltıncı Bölüm
Eski Türklerde Toplum ve Ekonomi
Eski Türklerde Sosyal ve Ekonomik Hayat / Prof. Dr. Salim Koca [p.15-37]
A. Sosyal Gelenekler
Orun ve "Ülüş" Meselesi / Prof. Dr. Abdülkadir İnan [p.38-43]
Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği / Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu [p.44-50]
Eski Türklerde Bayram ve Festivaller / Prof. Dr. Salim Koca [p.51-57]
Eski Türklerde Evlenme Gelenekleri / Prof. Dr. Ali Erkul [p.58-66]
Eski Türklerde Yas ve Ölü Gömme Âdetleri / Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kocasavaş [p.67-75]
Türklerde Mezar Geleneği / Dr. Alım Karamürsel [p.76-79]
Cuci Ulusu'nun Cenaze Törenlerinde At Kurban Edilmesi / Dr. Dmitry Dubrovsky [p.80-87]
B. Toplum
Eski Türklerin Hususî Hukuku / Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal [p.88-96]
Eski Türklerde Aile / Prof. Dr. Ali Erkul [p.97-106]
Eski Dönemlerden Anadolu'ya Türk Sosyal Dayanışma Kurumları / Prof. Dr. M. Alemdar Yalçın [p.107-122]
Erken Dönem Türklerinde Defin İşlemleri / Dr. Ciro Lo Muzio [p.123-128]
Orduğ (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar Türk Hakan Şehri) / Prof. Dr. Emel Esin [p.129-149]
Anadolu Öncesi Türk Kenti / Doç. Dr. Yılmaz Can [p.150-160]
Vı-Ix Yüzyıllarda Kazakistan'daki Şehirler ve Yerleşik Kültür / Prof. Dr. Karl Baipakov [p.161-166]
Kırgızlarda Dinî ve Sosyal Hayat / Prof. Dr. Mustafa Erdem [p.167-176]
Kıpçaklarda Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapı / Doç. Dr. Ahmet Gökbel [p.177-190]
Kuman-Kıpçaklarda Toplum ve Kültür Hayatı / Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel [p.191-195]
Eski Türk Çocuk Oyunlarından Tepük ve Yaşayan Varyantları / Prof. Dr. İbrahim Yıldıran [p.196-200]
C. Ekonomi
Kağanlar ve Armağanlar / Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu [p.201-208]
Türgişlerden Büyük Uygurlara Türk Kağanlıklarının Para Birimleri / François Thierry [p.209-221]
İpek Yolu ve İnsanlık Tarihinideki Önemi / Prof. Dr. Boris Ya. Stavisky [p.222-233]
Eski ve Orta Çağ Dönemlerinde Büyük İpek Yolu Üzerindeki Orta Asya Türkleri / Prof. Dr. Yuriy F. Buryakov [p.234-242]
İpek Yolunda Kafkaslar / Prof. Dr. Anna A. Ierusalimskaya [p.243-250]
III-X. Yüzyıllarda Doğu Türkistan'da Dokumacılık / Prof. Dr. David Gudiashvili [p.251-257]
Onyedinci Bölüm
Eski Türklerde Düşünce, Din ve Bilim
A. Düşünce ve Din
Eski Türklerde Din ve Düşünce / Prof. Dr. Harun Güngör [p.261-282]
Türklerde Ahlâk / Ziya Gökalp [p.283-289]
Eski Türk Dini / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [p.290-304]
İslamiyetten Önceki Türk İnancına Dair / Doç. Dr. Ahmet Doğan [p.305-319]
Eski Türklerde Tek Tanrı İnancı / Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan [p.320-325]
Gök Tanrı İnancı / Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kocasavaş [p.326-329]
Eski Türklerde Gizli Tabiat Kuvvetlerine İnanma (İye İnancı) / Doç. Dr. Celâl B. Memmedov [p.330-337]
Eski Türklerde Tabiat Kuvvetlerine İnancın Destanlarda Tasviri / Doç. Dr. Nezaket Hüseyn Kızı [p.338-344]
Eski Oğuzların İnanışları ve Mitolojik Görüşleri / Doç. Dr. Nazim Paşayev - Doç. Dr. Valide Paşayeva [p.345-357]
Seyahatnamelere Göre Göktürklerde Budizm / Dr. Erkin Ekrem [p.358-374]
Türkistan'da Zerdüştlüğün Yayılması ve Etkileri / Yrd. Doç. Dr. İskender Oymak [p.375-384]
Avrupa Hunları ve Hıristiyanlık / Yrd. Doç. Dr. Turhan Kaçar [p.385-391]
Müslüman Türklerde Şamanizm Kalıntıları / Prof. Dr. Abdülkadir İnan [p.392-399]
B. Bilim
Eski Türklerde Bilim / Prof. Dr. Esin Kahya [p.400-418]
Türklerde Sayı Sistemleri / Doç. Dr. Zeki Kaymaz [p.419-426]
Türk Kültüründe Yönler / Doç. Dr. Ali Rafet Özkan [p.427-433]
Türklerin Kullandıkları Takvim Çeşitleri / Dr. Tevfik Temelkuran [p.434-440]
Uygurlarda Matbaa / İsmet Binark [p.441-448]
İslam Öncesi Orta Asya Türk Dünyasında Tababet / Prof. Dr. Ali Haydar Bayat [p.449-459]
Eski Türklerde Müzik İle Tedavi / Yrd. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç [p.460-467]
Eski Türklerde Silah / Prof. Dr. Yuliy S. Hudyakov [p.468-477]
Onsekizinci Bölüm
Eski Türklerde Dil ve Edebiyat
Eski Türklerde Dil ve Edebiyat / Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder [p.481-501]
A. Eski Türk Destanları ve Mitolojisi
Türk Destanının Tasnifi / Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan [p.502-510]
Oguz Kağan-Oğuz Han Destanı / Prof. Dr. Mehmet Kaplan [p.511-519]
Oğuz Kağan Destanı Üzerine Yeni Düşünceler / Prof. Dr. Fuzuli Bayat [p.520-526]
Ergenekon Destanı / Prof. Dr. Dursun Yıldırım [p.527-543]
Bozkurt Efsanesi / Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan [p.544-546]
Manas Destanı ve Kırgız Halk Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Naciye Yıldız [p.547-553]
Destanlarda ve Tarihî Kaynaklarda Alp Er Tunga (Efrâsiyâb) / Dr. Mustafa Aksoy [p.554-568]
Altay-Türk Destancılık Geleneği ve Maaday-Kara Destanı / Dr. Selahaddin Bekki [p.569-579]
Eski Bir Türk Boyu Müytenler ve Menşe Efsaneleri / Prof. Dr. Ahmet Nahmedov [p.580-583]
Türk Destanlarında Bazı Ortak Motifler / Yrd. Doç. Dr. Hasan Köksal [p.584-596]
Eski Türk Destanlarında Metrik Sistem / Yrd. Doç. Dr. Esra Karabacak [p.597-599]
Türk Kültüründe ve Tarihinde Nevruz / Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Tepekaya [p.600-610]
Tarihte ve Mitolojide Nevruz / Yrd. Doç. Dr. Hasan Tutar [p.611-621]
Türk Mitolojisinde Su Kültü ve Yada Taşı / Ekrem Ayan [p.622-629]
B. Eski Türklerde Dil
Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış / Prof. Dr. Tuncer Gülensoy [p.630-635]
Türk Lehçelerinin Sınıflandırılması / Dr. Ufuk Tavkul [p.636-644]
Eski Türk Tarihi ve Kültürü Üzerine Düşünceler / Prof. Dr. Vasily V. Barthold [p.645-665]
Halaç Dilinde Oğuzca Unsurlar / Dr. Gábor Vörös [p.666-670]
Eski Uygur Dönemi Türk Dili ve Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı [p.671-677]
Macar Dilinde Bulunan Osmanlı Öncesi Türkçe Kelimeler / Dr. Rishat Saifutdinov [p.678-683]
Avarların Dil Sorunu ve Karpat Havzasında İki Avarca Kelime / Dr. Sandor Szatmari [p.684-691]
Kıpçakların Dili / Yrd. Doç. Dr. Can Özgür [p.692-698]
Codex Cumanicus / Yrd. Doç. Dr. Jale Demirci [p.699-703]
İngilizcedeki Türkçe Kökenli Sözcükler / Irek Bıkkinin [p.704-710]
C. Eski Türklerde Yazı
Moğolistan'daki Eski Türkçe Kitâbeler / Prof. Dr. Wilhelm Thomsen [p.711-726]
Eski Türk Yazıtları / Prof. Dr. Hüseyin Namık Orkun [p.727-734]
Göktürk Yazıtları / Prof. Dr. Mehmet Kaplan [p.735-739]
Türklerde Alfabe ve Kimlik / Dr. Hatice Şirin [p.740-753]
Orhun Yazıtları / Yrd. Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz [p.754-764]
Göktürk Yazısı / Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan [p.765-775]
Avrasya'da Runik Yazı / Turgay Kürüm [p.776-785]
D. Eski Türklerde Edebiyat
Budist Uygur Edebiyatı / Prof. Dr. Geng Shimin [p.786-800]
Dede Korkut Kitabı ve Türk Tarih Öncesi / Prof. Dr. Süleyman Aliyarlı [p.801-805]
Dede Korkut Kitabı'nda Alkışlar ve Kargışlar / Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün [p.806-810]
Türk Kültürünün Değerlendirilmesi İle İlgili Bir Öneri ve Kültür Değiştirme Alanında Önemli Bir Örnek: Kutadgu Bilig / Prof. Dr. Umay Türkeş - Günay [p.811-818]
Oguznâme / Dr. Mustafa Aksoy [p.819-824]
Ondokuzuncu Bölüm
Eski Türklerde Kültür ve Sanat
Eski Türklerde Kültür ve Sanat / Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli [p.827-894]
A. Arkeolojik Kültür ve Sanat
Altay'daki Pazırık Kültürü (M.Ö. Vı-IV. Yüzyıllar) / Prof. Dr. Leonid Marsadolov [p.895-902]
Moğolistan ve Altaylar'daki Yeni Türk Heykelleri / Prof. Dr. Vladimir D. Kubarev [p.903-909]
Türklerde Taş Heykel ve Balballar / Prof. Dr. Oktay Belli [p.910-914]
İlk Çağ Orta Asya Şamanizminin Dinamikleri ve Taş Sanatı / Dr. Andrzej Rozwadowski [p.915-921]
Eski ve Çağdaş Türklerde Umay Tanrıçası Görüntüsünün Parçaları ve İkonografisi / Doç. Dr. Sergei G. Skobelev [p.922-926]
Eski Çağ ve Orta Çağ'da Türklerde Kurgan Yapma Geleneği / Prof. Dr. Oktay Belli [p.927-931]
Doğu Türkistan Budist Mağara Resimlerinde Müzik Enstrümanlarının Olağan Dışı Tasvirleri / Doç. Dr. Sanat Kibirova [p.932-936]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye