Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 942
Article : 65
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-34-X
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   

Türk Tarihi Üzerine Çalışmalar ve Genel DeğerlendirmelerTürklerin Coğrafyası, Nüfusu, Soy Kütüğü ve Kurdukları DevletlerA. Nüfus ve CoğrafyaB. Türklerin Soy Kütüğü ve Kurdukları DevletlerC. "Türk" Adının Tarihi, Türklerin Anayurdu ve KökeniD. Türklerin Kökeni Hakkında Bazı GörüşlerOrta Asya'nın En Eski Kültürleri / Çin Medeniyeti İle İlişkilerA. Orta Asya'nın En Eski KültürleriB. Çin Medeniyetleri İle İlişkilerBozkırın Eski Toplulukları: Avrasya'da Saka ÇağıTürklerin Göçleri ve YayılmalarıAsya HunlarıA. HunlarB. Kuşanlar ve AkhunlarAvrupa Hunları Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Birinci Bölüm
Türk Tarihi Üzerine Çalışmalar ve Genel Değerlendirmeler
Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar / Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [p.55-60]
Osmanlı Tarihinde Dönemler / Prof. Dr. Halil İnalcık [p.61-72]
Türk Tarihi Kronolojisi / Şevket Koçsoy [p.73-188]
Türk Tarihi ve Sosyolojimiz / Prof. Dr. Baykan Sezer [p.189-194]
Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır? / Nihal Atsız [p.195-201]
İkinci Bölüm
Türklerin Coğrafyası, Nüfusu, Soy Kütüğü ve Kurdukları Devletler
A. Nüfus ve Coğrafya
Türklerin Demografisi (1950-2025) / Doç. Dr. Zakir B. Avşar - Ferruh Solak - Selma Tosun [p.205-241]
Türk Dünyası'nın Coğrafyası / Prof. Dr. İbrahim Atalay [p.242-259]
B. Türklerin Soy Kütüğü ve Kurdukları Devletler
Türklerin Soy Kütüğü / Prof. Dr. Salim Koca [p.260-265]
Tarihte Türk Devletleri ve Hâkimiyet Alanları / Prof. Dr. Ramazan Özey [p.266-276]
C. "Türk" Adının Tarihi, Türklerin Anayurdu ve Kökeni
Türklüğün En Eski Zamanları / Prof. Dr. Tuncer Baykara [p.277-307]
Tarihte "Türk" Adı / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu [p.308-315]
Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik / Prof. Dr. Wilhelm Koppers [p.316-334]
Toplum-Devlet Ülküsü Olarak Tarihte Türklüğün Oluşması / Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı [p.335-349]
Tarihte Türklük / Prof. Dr. László Rásonyi [p.350-377]
Türklüğün Eski Çağı / Prof. Dr. Gyula Németh [p.378-387]
Ortaçağ Orta Asyası'nda Türkistan ve Turan / Yrd. Doç. Dr. Scott Levi [p.388-392]
Ural-Altay ve Altay Dil Teorisi / Doç. Dr. Emine Yılmaz - Doç. Dr. Nurettin Demir [p.393-401]
İç Avrasya ve Türkçe Konuşan Halkların Tarihleri / Doç. Dr. David Christian [p.402-408]
D. Türklerin Kökeni Hakkında Bazı Görüşler
Türk Tarih Tezleri / Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan [p.409-423]
Ön ve Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz'in Kuzeyi, İdil-Ural ve Batı Sibirya'daki Eski Türkler / Prof. Dr. Mir Fatih Zekiyev [p.424-431]
Hititler Türk Müdür, Değil Midir? / Ord. Prof. Dr. Sedat Alp [p.432-434]
Ortadoğu'da Türklerin Varlığı Tartışmaları / Prof. Dr. Ekrem Memiş [p.435-450]
Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri İle İlişkiler / Prof. Dr. Hüseyin Sever [p.451-456]
Sümerce İle Türk Dilinin Tarihi İlişkisi / Prof. Dr. Gürer Gülsevin [p.457-459]
Üçüncü Bölüm
Orta Asya'nın En Eski Kültürleri / Çin Medeniyeti İle İlişkiler
Orta Asya'nın En Eski Kültürleri ve Çin Medeniyeti İle İlişkiler / Prof. Dr. Özkan İzgi [p.463-477]
A. Orta Asya'nın En Eski Kültürleri
Orta Asya'nın Paleocoğrafik Evrimi ve İnsan Topluluklarına Etkisi / Prof. Dr. Mümin Köksoy [p.478-485]
Orta Asya'nın Tarih Öncesi: Alt, Orta ve Üst Yontma Taş Çağı / Prof. Dr. Leonid B. Vishnyatsky [p.486-493]
İç Asya'da Milattan Önceki Binyılda Türklerin Atalarına Atfedilen Kültürler / Prof. Dr. Emel Esin [p.494-517]
Tagar Kültürü / Prof. Dr. Nikolai Bokovenko [p.518-525]
M.Ö. Ix-VII. Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri / Prof. Dr. Leonid Marsadolov [p.526-532]
B. Çin Medeniyetleri İle İlişkiler
Eski Çin Kültürü ve Türkler / Prof. Dr. Wolfram Eberhard [p.533-539]
Sincan ve Çin'deki Kazakların Fiziksel Antropolojileri İle İlgili Yeni Veriler / Dr. Gyula Henkey - Izabella Horvath [p.540-543]
Erken Türk Kalıntıları İçin Bir Araştırma: Sincan'ın Tiyan Şan Bölgesindeki Yeni Arkeolojik Keşifler / Dr. Sergei V. Alkin [p.544-553]
Çin'in Resmi Hanedanlık Kayıtlarında Türk Kavimlerine Ait Monografiler / Prof. Dr. Dr. Sema Orsoy [p.554-572]
Dördüncü Bölüm
Bozkırın Eski Toplulukları: Avrasya'da Saka Çağı
İskitler / Prof. Dr. Abdülhaluk Çay - Doç. Dr. İlhami Durmuş [p.575-596]
Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler / Prof. Dr. M. Taner Tarhan [p.597-610]
Sakalar / Prof. Dr. Igor Vasilyeviç P’yankov [p.611-619]
İskitlerin Kimliği / Doç. Dr. İlhami Durmuş [p.620-627]
Yesi ve Çevresinde Sakalar / Doç. Dr. Muhammet Beşir Aşan [p.628-631]
Massagetler Hakkındaki Eski Kaynaklar / Dr. Abdülhalık Aytbayev [p.632-636]
Sarmatlar / Doç. Dr. İlhami Durmuş [p.637-647]
Beşinci Bölüm
Türklerin Göçleri ve Yayılmaları
Türklerin Göçleri ve Yayılmaları / Prof. Dr. Salim Koca [p.651-663]
İlk Orta Asya Sakinlerinin Göç Süreçleri / Dr. Abdülhalık Aytbayev [p.664-671]
Bilinmeyen İç-Asya / Prof. Dr. Lajos Ligeti [p.672-683]
Altıncı Bölüm
Asya Hunları
A. Hunlar
Büyük Hun Devleti / Prof. Dr. Salim Koca [p.687-708]
Hun İmparatorluğu'nun Kuruluşu ve Yükselişi / Yrd. Doç. Dr. Nicola Di Cosmo [p.709-719]
Yenisey'in Batısındaki Hun Arkeolojik Kalıntıları / Dr. Miklós Érdy [p.720-728]
I-İ Chih-İ / I-İ-Fa-İ ve "Beş Tuzak" (Çinlilerin Hunları Yıkmak İçin Uyguladıkları Temel Stratejiler) / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan [p.729-742]
Hun İmparatorluğu İle Çin'in Doğu Türkistan Mücadelesi / Prof. Dr. Risalet Kerimova [p.743-748]
Hun Konfederasyonunun Bölünmesi ve Yıkılması / Prof. Dr. Richard R. Crespigny [p.749-757]
Kuzey Liang Hun Devleti / Tilla Deniz Baykuzu [p.758-762]
Chang-Chien'in Seyahat Raporuna Göre Hunlar Dönemindeki Orta Asya / Dr. Nuraniye Hidayet Ekrem [p.763-775]
Vusunlar / Prof. Dr. Sergei Yatsenko [p.776-781]
Vusunlar / Doç. Dr. İlhami Durmuş [p.782-788]
B. Kuşanlar ve Akhunlar
Kuşanların Menşei / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tezcan [p.789-814]
Hindistan'da İlk Türk Hakimiyeti: Kuşanlar ve Akhunlar / Prof. Dr. Salim Cöhce [p.815-820]
Kuşan Devleti / Prof. Dr. Awadh Kishore Narain [p.821-826]
Akhunlar / Prof. Dr. Enver Konukcu [p.827-830]
Akhunlar (Kionit / Hyon) ve Eftalitler Çağında Maveraünnehir ve Horasan'da Türkler / Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut [p.831-844]
Akhunluların Kalıntısı Olarak Kalaçlar (Halaçlar) / Prof. Dr. Enver Konukcu [p.845-849]
Yedinci Bölüm
Avrupa Hunları
Avrupa Hunları / Prof. Dr. Şerif Baştav [p.853-886]
Atilla ve Hunları / Prof. Dr. Gyula Németh [p.887-901]
Büyük Hun Hükümdarı Atilla / Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu [p.902-920]
Kafkasya'da Hunlar / Doç. Dr. Tarık Dostiyev [p.921-927]
Hsiung-Nu ve Hunlar Arasında Üç Arkeolojik Bağlantı / Dr. Miklós Érdy [p.928-941]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye